پیادۀ مستقل و سوارۀ وابسته

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما پیادۀ مستقل بهتر از سوارۀ وابسته است. باغستان شهریار، 02:55 شنبه 6 فروردین 1400.