اندونزی

تعداد پاراگرف: 1

اگر این گمان‌ها نزدیک به واقع باشند به نظر شما همسر رئیس جمهور اندونزی در گذشته و احتمالاً درصدی زمان حاضر به چه ترتیبی در خصوص جلوگیری از بررسی منشا و دلایل گسترش ویروس کوید پشتیبانی آقای شی جین پینگ را داشته‌اند. باغستان شهریار، ۰۹:۳۷ جمعه ۲۷ اسفند ۱۴۰۰. جستجو به بررسی ویراست شد، بحث پیش از بررسی حذف شد، ۰۹:۴۵ همین حوالی. مایلیم مجموع جزا در مورد ایشان انجام گیرد. ۱۰:۰۶ همین حوالی.