صنعت و انرژی بر اساس سوخت فسیلی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم سوخت فسیلی از زیر ساخت و تولیدات در جهان حذف گردد. باغستان شهریار 18:19 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.