احمق بی خطا و عاقل خطا کار

تعداد پاراگرف: 1

ارجح می‌دانیم عاقلی خطا کار بودن را به احمقی بی خطا، چنین گمان برده‌ایم دست کم در این ایّام و گمان نمی‌بریم گردش روزگار تغییرش دهد، هشت و چهل و چهار دقیقهٔ سه‌شنبه هفت دی هزار و چهارصد شمسی.