روابط بین‌الملل

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در فلتا از شهروندان کشور در مسیر حذف ویزای تمامی ممالک جهان اجرا شود. ۰۲:۲۲ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.