بررسی اسکان و بومی سازی عشایر

تعداد پاراگرف: 1

مایلم اسکان و بومی سازی عشایر بررسی گردد و گنجاندن این موضوع در کتب درسی پایه دست کم در مناطق عشایر نشین سنجیده شود، ۱۰:۱۳ دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ جولای ۱۷ ۲۰۲۳.