بررسی جبران خسارت از کارشکنی در عرضۀ اثر هنری

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم هزینۀ ساخت تمامی آثار توقیفی و تخمین فروش آنها به خالق اثر عودت گیرد، از جمله کتاب، فیلم و موسیقی. در این میان دست کم به گمان ما محتمل است جنبه‌هایی از موضوعات مطرح شوند که تنها از نظر مالی بررسی آنها معقول یا محترمانه نباشد، زمانی که سالها خلق یک اثر به درازا می‌کشد به گمان ما بستن راه عرضۀ آن جدا از موضوعات مادّی ممکن است جراحت و گسلی روحی و روانی نیز ایجاد دارد و به تعبیری منجر به تولید درد شود. باغستان شهریار، 21:17 سه‌شنبه 30 فروردین 1401. “فلتا(ایران)” از تیتر نوشته و “در فلتا(ایران)” از پس از “توقیفی” در متن حذف شد، 21:39 همین حوالی. “آثار هنری” در تیتر به “اثر هنری” ویراست شد، 21:42 همین حوالی. “خسارات” به “خسارت” در تیتر نوشته ویراست شد، باغستان شهریار، 00:59 چهارشنبه 31 فروردین 1401. تیتر نوشته از “بررسی جبران خسارت اثر هنری” به “بررسی جبران خسارت از کارشکنی در عرضۀ اثر هنری” ویراست شد، 01:11 همین حوالی.