موضوعات اخیر

جاسک قدیم


برای شهر جاسک کهنه، کهن‌جاسک، جاسک قدیم، جاسکین، پیشاس ممکن است در ذهن متبادر شود، ده و پنجاه و پنج دقیقهٔ دوشنبه سیزده دی هزار و چهارصد شمسی.


دیدگاهتان را بنویسید