عدل

تعداد پاراگرف: 1

دنبال عدل الهی کجا می‌گردید، چه چیزی هست که هیچ کس از آن ناراضی نیست، تفاوت و فاصلهٔ انسان و حیوان در چیست، حتّی آن دیوانه هم اگر سر به سرش نگذارند مشغول زندگی خویش است. پیشتر اشاره یا اشاراتی به این موارد داشته‌ایم احتمالاً بیش از یک بار. در پیشگاه و بر بارگاه خِرَد چه چیز هست که حقیر ننماید، آیا می‌توان چنین پرسید. پیشتر به این مثل یا نظیر چنین مضمونی نیز اشاره داشته‌ایم احتمالاً، آنجا که عقل نیست جان در عذاب است. نوزده و دوازده دقیقۀ همین روز، می‌گردی به می‌گردید ویرایش شد.

,