مراکز مالی منظر

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم مراکز مالی و اعتباری در عصر با یک سوّم و شبانه با یک دهم نیرو ادامهٔ فعّالیّت داشته باشند، در ایّام تعطیل مایلیم ساختار حضوری در دسترس باشد. ۱۴:۴۴ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم دریافت کارت‌های بانکی بی نام در مراکز مرتبط به ما میسّر باشد، تفاوت در نمایش نام در سیستم بانکی در پرداخت و دریافت است با اینحال اتّصال به حساب و امکان استعلام برای مراجع قضایی بر همان منوال است. دوازده و چهل و هفت دقیقهٔ یک‌شنبه پنج دی هزار و چهارصد شمسی.