تحدید دنبال کنندگان

تعداد پاراگرف: 1

در خصوص جلوگیری از مرتفع ساختن کسانی که دنبال کنندگان مطالب سایت Nesby.ir را تحدید می‌کنند چه کارهایی صورت گرفته است. چهارده و سی و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.