انسان به درد نکشیدن انسان است

تعداد پاراگرف: 1

به نظر تعریف معرفت، آگاهی، تمایز انسان و دیگر موجودات، در همین کنده نشدنه پوست است، وگر نه پوست انسان ر هم می‌کندند مثل بز و گاو، منظور این نیست که نفی شود حوادث نا گوار و تجارب تلخ، منظور این است که گذشتن از تاثیر مخرب حوادث ناگوار هم خود فضیلت انسان است. انسان به درد کشیدن که نه، انسان به درد نکشیدن انسان است. ۰۷:۱۸ شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ نوامبر ۴ ۲۰۲۳ باغستان شهریار.