من و ما در کلام

تعداد پاراگرف: 1

به گمان چدا از مواردی که لفظ “ما” منظور فرد شخص نیست و دلالت به جمعی دارد در دیگر موارد اگر استفاده از “ما” جهت اشاره به خویش مورد استفاده قرار می گیرد برای رسیدن به استفاده از “من” به گمان رسیدن به “ما” در منظور جمعی از اشخاص نیاز است. از علامت دابل کوتیشن «”» جهت متمایز ساختن کلمات بهره می بردیم که گیومه نیز در نظر آمد و به ترتیبی گمان رسید که گویا دابل کوتیشن نا مناسب است، به نظر شما آیا چنین است، گیومه «» یا دابل کوتیشن””، البتته اگر هر دو نقل قول یا بارز ساختن بخشی از متن باشند و کاربردی شبیه به هم داشته باشند ترجیح من دابل کوتیشن است، پنجره ی ترجمه ی ادآن S3 در مرورگر Chrome در لپ تاپ بر روی صفحه قفل شده است به ترتیبی که ضرب برای بستن آن خارج از صفحه مانده و نخست در بخشی از سمت راست صفحه است وقتی به میان کشیده می شود تا جایی می آید که ضرب بستن نمایان نگردد و دیگر نه به راست و نه چپ چا به جا نمی شود، ریفرش برگه نیز موثثر نیفتاد، پیشتر نیز با این موضوع رو به رو شده ایم امما ریفرش کارگر بوده است، به هرحال شاید گزافه گویی باشد اشاره به بستن برگه و از نو گشودن آن از لیست نوشته های ذخیره شده به صورت پیش نویس، 14:58 پنج شنبه 3 شهریور 1401 آگوست 25 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به همین ترتیب با حضور پنجره ی مترجم S3 بر روی صفحه در سمت راست منتشر شد، بخشی از نوشته قابل روئت نیست و شاید در تایپ باعث نامناسبت بوده باشد. 15:00. پس از مطرح شدن گویی به راست گریخته باشد جا به جا شد البتته هنوز بخشی از سمت راست فضای نوشتار را در بر می گیرد، مطرح داشتن در دفعه ی نخست اشاره به موضوع، 15:01. ادامه در همین شرایط، پس از نوشتن بخش نخست در خصوص من و ما از این ادآن جهت دریافت پیشنهاد برای اسلاگ نوشته بهره برده شد، 15:02. از آن جای قفل کنده شد پنجره ی مترجم S3. در 19:56.