معیار اندازه گیری در آموزش پایه

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم معیارهای مشهور موجود در جهان در آموزش پایه گنجانده شوند همچون پوند و کیلو گرم در وزن و مایل و کیلو متر در مسافت، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، همینطور در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 19:48 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.