راستی آزمایی رسانه

تعداد پاراگرف: 1

اهمیّت رسیدن مطلب از درستی آن بیشتر است، به عنوان مثال خبر وجود چاهی یا گسستی در یک مسیر که چندان نیز مستند و موثق نیست، اگر به انتظار احراز صحت خبر گفته نشود و به انتشار نرسد و صحت داشته باشد شاید نتواند از اتفاقاتی نامناسب و صدماتی جانی جلوگیری کند، با این حال راستی آزمایی خروجی رسانه‌ها از جانب حکومت امری ضروری است و در نهایت جامعه اعتبار سخن یک رسانه را خواهد سنجید و به نظر مناسب است شیوه نامه‌ای برای برخورد مناسب با دروغ پردازی تهیه گردد البتّه نه برخوردی چنان که خطایی غیر عمد در صحت خبر خبررسانی باعث شود رسانه با پای لرزان در مسیر ادامه دهد، اینکه دولت تمرکزی بیشتر بر حمایت رسانه با اخبار موثق داشته باشد تا توبیخ اخبار نامستند. ۰۷:۴۰ پنجشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۲ ژانویه ۴ ۲۰۲۴ در تبریز.