عضویّت در مجامع ملّت‌ها و کشورها

تعداد پاراگرف: 1

بیست و پنجاه و نه دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار عضویّت در اتّحادیهٔ اروپا و اتّصال به ایالات متّحدهٔ آمریکا به عنوان یک ایالت به پیشنهاد تغییر داده شده است، در خصوص ایالت سه موضوع استثنا مدّ نظر قرار گرفته است، ریاست جمهوری، واحد پولی و ورزش، در خصوص اتّحادیّهٔ اروپا پیمان امنیّتی و رهگیری و عودت دو طرفهٔ افراد در صورت نیاز و حذف ویزا از موارد اصلی مدّ نظر بوده است، در خصوص پیمان ایالات متّحدهٔ آمریکا تولید تسلیحات ایالات متّحدهٔ آمریکا در فلتا(ایران) با حفظ انحصار فروش(امکان وتوی فروش به موارد خاص) برای ایالات متّحدهٔ آمریکا در نظر گرفته شده است، قرار تاسیس دست کم دو پایگاه نظامی در شرق و غرب ایالات متّحدهٔ آمریکا نیز مدّ نظر ما بوده است البتّه با ایجاد بستر جهت فرآیند متقابل.