وزارت آموزش و پرورش

تعداد پاراگرف: 1

به گمان با توافق نظر مناسب است آقای مجید حسینی بر کرسی وزارت آموزش و پرورش بنشینند، مایلم چنین باشد، ۱۶:۰۷ سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ژانویه ۳۰ ۲۰۲۴ تبریز.