وزارتخانه

تعداد پاراگرف: 5تعداد فهرست: 3

معاونت‌های وزارت ورزش و جوانان، 23:10 همین حوالی.

  • آقای محمّد رضا آشتيانی وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلّح و همسر ایشان. 23:05 همین حوالی.
  • آقای امين حسين رحيمی وزير دادگستری و همسر ایشان. 23:03 همین حوالی.

پیشتر به آقای حجّت الله عبدالملکی اشاره شده است به گمان آقای سیّد رضا فاطمی امین وزیر صمت مایل به بهره‌گیری از نام حجّت الله جهت رساندن مضمونی نظیر ادّعای خدایی آقای خامنه‌ای و حجّت(وکالت) ایشان(آقای وزیر صمت) احتمالا جهت گرفتن جان ما بوده‌اند، باغستان شهریار 22:38 یکشنبه 18 اردیبهشت 1401.

  • آقای يوسف نوری وزير آموزش و پرورش و همسر ایشان، 07:40 همین حوالی.
  • به آقایان ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و همسر ایشان و اوجی وزیر نفت و همسر ایشان و تمام کابینه در نوشتۀ “سلامت” اشاره شده است. 05:22 همین حوالی. “آقاین” به “آقایان” ویراست شد، 07:39 همین حوالی.
  • آقای علی سلاجقه معاون رئيس‌ جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و همسر ایشان، 05:22 همین حوالی.
  • آقای محمّد علی زلفی گل وزير علوم، تحقيقات و فناوری و همسر ایشان، 05:22 همین حوالی.
  • آقای علی اکبر محرابيان وزير نيرو و همسر ایشان، 05:22 همین حوالی.
  • آقای سيّد حميد سجّادی هزاوه وزير ورزش و جوانان و همسر ایشان، 05:22 همین حوالی. “هزاوه” به نام آقای وزیر افزوده شد، باغستان شهریار 23:07 یکشنبه 18 اردیبهشت 1401.
  • مرجع اخذ، 05:22 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 05:22 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

در خصوص پیشنهاد وزارت نفت به عنوانی سازمانی زیر نظر وزارت معدن اجرای این پیشنهاد به نظر ممکن است هزینه‌ای بر جامعه تحمیل کند. یک و سی و شش دقیقهٔ چهارشنبه هفده آذر هزار و چهارصد شمسی.

یازده و پنجاه و چهار دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط با وزارتخانه‌ها به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر ایجاد وزارت محیط، تغییر وزارت کشاورزی به سازمان زیر مجموعهٔ وزارت محیط، تغییر وزارت نفت به سازمان زیر نظر وزارت معدن، ایجاد وزارت تجارت و صنعت مقرّر گشته است. ‌