خانوم نرگس محممدی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم حبس خانوم نرگس محممدی مرتفع گردد و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در این خصوص تحت مدیرییت امن قرار گیرند و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در مسیر فرآیند عقوبتی مطرح شده همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن قرار گرفتن و اجرای مجموع جزا، ۲۳:۴۰ سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ۲۸ جون ۲۰۲۲ بلا نسبت تویله، گبضه.