بسیج

تعداد پاراگرف: 5

مایلیم موارد مطرح در خصوص فرمانده بسیج لغو و هر سه مورد(مسدود سازی دارایی، مجموع جزا و پیگرد(تعقیب) قضایی) در مورد همسر ایشان اجرا گردد، باغستان شهریار 18:23 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

شش جزا، هر ناقض انحلال بسیج. ۱۴:۰۳ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص فرمانده بسیج اجرا شود. ۱۶:۴۶ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

هر شش جزا خانوم والدهٔ فرمانده بسیج. ۱۲:۲۰ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.

بیست و چهل و دو دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار انحلال بسیح دست کم از این منظر منتفی است، شاید گرایش جامعه به تخصّص و کیفیّت و کسب رفاه اجتماعی بستر و دلایلی بر اجماع نظر برای این انحلال گردند، البتّه پس و پیش این فرآیند نیز به موازات محتمل به نظر می‌رسد با این غنای تجربی که جامعه اندوخته است.