آقای بیل گیتس Bill gates

تعداد پاراگرف: 1

حدود چهار یا پنج سال پیشتر بعد از عصر حوالی شب در بستر خواب گمان بردیم به قصد مغز ما از جانب آقای بیل گیتس Bill Gates گویی پرتابی صورت گرفت که درون جمجمه نشست و همچون مایع در جریانی تمام مغز را در بر گرفت، انگار دود خاکستری سردی بوده باشد، همان موقع به گمان گمان بر اختیار گرفتن را بردیم که هدف ایشان بوده باشد، به هر ترتیب به نظر مایل بوده اند در جمع ناظران حاضر بر جریان از ما هنر پیشه ی فیلم های پرنو گرافی بسازند و آن هم خط و نشان موضوع بوده است، 19:02 دوشنبه 7 تیر 1401 27 جون 2022 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).