آقای عیسی مسیح

تعداد پاراگرف: 2

به گمان موضوع زن فاحشه و سنگسار و اینکه از جانب آقای مسیح عنوان گشته که شخص بی گناه نخستین سنگ را بزند در نسخه های نخستین کتاب آقای عیسی نبوده است و بعدها بر آن افزوده شده، برگرفته از سخنرانی اخیر آقای دکتر سروش از کانال ایشان در Telegram در خصوص خلاف و وفاق علم و دین، ۰۰:۲۶ چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

طبق آنچه به گمان ما رسیده است در حکایت زن فاحشه و سنگسار آقای مسیح صحبت از خطا بودن ندارند بلکه از فرصت بهره جسته و طلب فردی بی‌گناه دارند برای پرتاب نخستین سنگ، گویی خویش را خرج نمی‌کنند، ما گمانی از این موضوع نداریم که آیا مرتبط به بعد از دوران اعلام پیامبری است یا خیر امّا اگر مرتبط به آن دوران باشد گمان می‌بریم با فرض صحت حکایت برهانی بر نقض ادّعاست و خلاف احترام و حریم و غیرت بشر. ۱۰:۱۰ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.