آقای سیلویو برلوسکونی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان قتل سفید ایتالیا در کنگو کار آقای سیلویو برلوسکونی بوده است، به گمان آقای برلوسکونی در مسیر بازگشت پناهندگان دست کم در افا(اسراییل) و آفریقا مشکل ساز هستند، ۰۸:۲۰ دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).