اثبات من

تعداد پاراگرف: 2

در ادامۀ سخن پیشین، مدّعی هستند فریب کارند، پس بگذارید به اثبات برسانند. باغستان شهریار، 18:55 شنبه 27 فروردین 1401. “بگذار” به “بگذارید” ویراست شد، 23:47 پنج شنبه 30 تیر 1401 جولای 21 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. املای “بگزارید” در توضیح ویراست به “بگذارید” ویراست شد، 23:56 همین حوالی.

این لحظه این شخص این شرایط می گویند برترم و مثال زدنی پس بگذارید به اثبات برسانند، این لحظه این شخص این شرایط می گویند فرو دستم و ناتوان پس بگذارید به اثبات برسانند. باغستان شهریار، ۱۶:۴۶ دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰1. دقایقی پس از نوشتن گمان می‌بریم به گمان برده‌ایم و دو اثبات کند به اثبات کنند ویراست شد، اثبات کنند به به اثبات برسانند ویراست شد، فرودگاه امام خمینی (پرند)، ۱۸:۳۲ همین روز. کتابت به نوشتن ویراست شد، ۱۸:۴۲ همین حوالی. سال از 1400 به 1401 اصلاح شد، باغستان شهریار، 18:56 شنبه 27 فروردین 1401. “چنین گمان برده‌ایم،” از ابتدای سخن حذف شد، “این فرد” به “این شخص” ویراست شد، “می‌گویند” به “می گویند” ویراست شد، ویرگول پس از “مثال زدنی” حذف شد، “به من می گویند” به “می گویند” ویراست شد، “بگذار” به “بگذارید” ویراست شد، “این فرد” دووم به “این شخص” ویراست شد، “به من می‌گویند” دووم به “می گویند” ویراست شد، ویرگول پس از “فرو دستم و ناتوان” حذف شد، “بگذار” دووم به “بگذارید” ویراست شد، 23:58 پنج شنبه 30 تیر 1401 جولای 21 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.