خطاب نام تنها صمیمییت یا بی احترامی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان آن چه در میان اشخاصی که فرزند آورده اند در صدا زدن با نام کوچک یا بدون پیشوند یا پسوندی از احترام نوعی از فاقد شرافت بودن است و به ترتیبی بی احترامی و خروج از حرمت انسان را به ترویج می رساند، 02:30 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.