نماز

تعداد پاراگرف: 4

اگر نماز می خوانید یا نزدیکان شما می خوانند پیش از هر چیز فکری به حال این انحراف از بنیاد خویش کنید که احتمالاً تاریک ترین انحرافات از راه قلب شما رخنه یافته در سلسله مراتب ذهن و منطق شما. ۱۵ دی ۱۴۰۲. منتقل شده از اولین پاراگراف سربرگ دست کم برگه ی اصلی. ۱۶:۳۱ شنبه ۱۲ خرداد ژوئن ۱ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

به گمان ما انسان سالم نماز نمی‌خواند. باغستان شهریار، 04:43 شنبه 28 اسفند 1400.

به گمان ما جدا از تکرار همان اشعار متکبّرانه در نماز که مروّج دروغ و حماقت و حقارت و فاقد شرافت بودن است نماز کمی باعث تحرّک هم می‌شود اگر آن را بر حساب باور پذیری موضوع نگذاریم در خصوص حج نیز به گمان ما موضوعی از سر منیّت است گِردِ سلسله‌ای که دست کم ترویج فاشیسم و تبعیض را در خویش دارد، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. قرار مراسم حج در قالب فستیوال منتفی است. ۱۳:۰۱ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

هفده و بیست و چهار دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، جز حذف دلق پوشان باقی مقرّرات نماز را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.