عدم استفاده از توالت چمباتمه ای

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم کاسه توالت های فرنگی همراه نصب رایگان و آموزش استفاده به ترتیبی مناسب در اختیار هر شخص قرار گیرد و خرید و فروش و اجاره ی ملکی که مجههز به دستشویی و خلا است بدون برخورداری از توالت فرنگی شامل جریمه گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 15:25 دوشنبه 17 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.