نروژ

تعداد پاراگرف: 1

قرار ضمیمگی نروژ منتفی است. پانزده و پنجاه و هشت دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و هشت آذر هزار و چهارصد شمسی. در نظر گرفته‌ایم به است ویراست شد. شانزده و هشت دقیقهٔ همین روز.

,