کمک مالی به گردون دات آی آر

تعداد پاراگرف: 1

شماره کارت نزد بانک ملّی به نام طه مهدی عبادپور:

6037
9974
3377
3323

Sheba number
IR600170000000205513389002