بنزین

تعداد پاراگرف: 4

مایلیم به شرط احتجام هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص عرضۀ بنزین در فلتا(ایران) به قیمت پانصد ریال معادل پنجاه تومان اجرا گردد، باغستان شهریار 08:51 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی مشکل سازان در عرضهٔ بنزین در فلتا به قیمت پانصد ریال بلوکه گردد، خیابان محمّد رسول الله باغستان شهریار، ۱۷:۴۰ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

مناسب‌ترین وضعیّت کیفی موجود برای بنزین در جهان، موضوع کیفیّت عرضه بدین ترتیب اصلاح می‌گردد. میدان آزادی به سمت تقاطع آزادگان، ۱۹:۵۶ شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم تنها بنزین سوپر عرضه گردد و در صورت تمایل ارتش بر این موضوع و عرضه به قیمت پانصد ریال برای هر لیتر نظارت داشته باشد. کمی پایین‌تر از ایستگاه مترو مفتّح، پمپ بنزین سر کوچهٔ درفش، تهران. ۱۷:۳۲ پنج‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰.