پلاستیک

تعداد پاراگرف: 1

ده و پنجاه و پنج دقیقهٔ پنج شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط به پلاستیک و محیط زیست به پیشنهاد تغییر داده شده است. ما پیشتر دست کم جمع آوری پهنۀ ده کیلومتری سواحل شرق و غرب آفریقا را مقرّر داشته‌ایم. یازده و بیست و دو دقیقهٔ همین روز، در ساختار حکومت از ادامهٔ محیط زیست حذف گردید.