موضوعات اخیر

سیاست و سیاست مدار، مخدّرات و محرّک‌ها


مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد ناقض انتشار مصرف مخدّرات و محرّک‌ها از جمله کوکائین در روسای قوا در حکومت‌ها اجرا شود. ۲۱:۲۳ پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید