سیاست و سیاست مدار، مخدّرات و محرّک‌ها

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد ناقض انتشار مصرف مخدّرات و محرّک‌ها از جمله کوکائین در روسای قوا در حکومت‌ها اجرا شود. ۲۱:۲۳ پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.