انتقال قدرت

تعداد پاراگرف: 1

دوازده و سی و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای انتقال قدرت از این منظر در سطح جهان منتفی است با اینحال دلپسند ما برقراری دموکراسی در تمامی جوامع است و اگر تلاشی در این خصوص صورت پذیرد سعی خواهد شد از جانب جامعه روی دهد، با اینحال در این قبیل موارد همچون رباخواری و قرار صفر درصد که مقرّر بود احتمالاً بتوان گفت که غالبا در جنب رسد مشکلات سعی بر رسیدن بر این اهداف از مسیر اجتماع و عام جمعیّت بوده است، با اینحال حذف ساختار پادشاهی از قوانین اساسی نُرا(نروژ)، بلژیک و بریتانیا بر قرار است، چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است.سیزده و بیست و یک دقیقهٔ همین روز، حذف سلطنت از قانون اساسی سه کشور مذکور را منتفی می‌داریم از این منظر به این سبک و روش، با این حال از نظر ما نظام موروثی مروّج نوعی از فاشیسم است فارغ از توانایی فرد و آزمون اجتماعی به شخص قدرتی سیاسی بخشیدن.