موضوعات اخیر

زندانی عقیدتی، حصر سیاسی، حبس اختلاف نظر


مایلیم هر شخص مشکل ساز در مسیر آزادی افرادی که بر اساس عقیده در حبس هستند مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند و دارایی ایشان مسدود گردد، باغستان شهریار، 22:30 چهارشنبه 31 فروردین 1401.


دیدگاهتان را بنویسید