خصوصی سازی در مسکو

تعداد پاراگرف: 1

اگر از جانب خانوم ها یا آقایان الیگارش در فارا(روسیه) به گمان مشکل می رسد به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن همسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) خانوم ها یا آقایان الیگارش ایجاد شده پیش از آقای پوتین را بر طرف می سازد و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن همسر آقای موسوی(نخست وزیر دوران جنگ) خانوم ها یا آقایان الیگارش ایجاد شده در زمان آقای پوتین را بر طرف می سازد. 13:07 سه شنبه 14 تیر 1401 جولای 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.