سیّالی روان

تعداد پاراگرف: 1

در مولانا مستقیم‌تر اشاراتی احتمالاً موجود است، در حافظ بدان مثل که شب آبستن است روز از تو، در سعدی کمتر به ضنّ ما رسیده است اشاره به تاثیر شب و زمان خواب که گویی روان‌ها به سیّالی جوهر خلقت وصل می‌شوند، تاثیرها، ثمرات و افعال به گونه‌ای گویا تسویه شده و ثباتی می‌گیرند، ثبت می‌شوند. یازده و بیست و پنج دقیقهٔ یک‌شنبه پنج دی هزار و چهارصد شمسی. ویراست و انتشار 21:49 پنج‌شنبه 28 بهمن 1400.