موضوعات اخیر

انتشار لیست دارایی اعضای حکومت


یازده و پنجاه و هشت دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار انتشار عمومی فهرست دارایی اعضای حکومت به پیشنهاد تغییر داده شده است.


دیدگاهتان را بنویسید