انتشار لیست و هزینۀ افراد رصد دارندۀ ما

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم لیست افرادی که هزینه صرف پاییدن ما دارند انتشار یابد. ویراست، عنوان نوشته از اطّلاعات به “انتشار لیست و هزینۀ افراد پایندۀ ما” ویراست شد، به شکلی عمومی از پیش از انتشار حذف شد، انتشار در Gardun.ir در 22:02 پنج‌شنبه 28 بهمن 1400.