نقل نام اشخاص در سایت

تعداد پاراگرف: 1

در صورتی که در محتوای سایت یا غیر از آن به گمان نام شخص به صورتی نا مناسب یاد شده یا موضوعی در نظر نیامده است در صورت تمایل برای اشاره به موضوع استفاده از راه های معررفی شده برای ارتباط مناسب هستند همینطور در انتهای هر نوشته فضایی جهت افزودن دیدگاه موجود است البتته دیدگاه ها به صورت مستقیم منتشر می گردند، 00:46 سه شنبه 15 شهریور 1401 سپتامبر 6 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “یا غیر از آن” پس از “در محتوای سایت” افزوده شد، 02:35. “یا منافع و مواردی” به “موضوعی” ویراست شد، 02:37.