رادیو قرآن در فلتا

تعداد پاراگرف: 1

به گمان از ساعاتی از پریشب بود که گوش سپردن به رادیو قرآن آغاز شد، اموالی از منظر که زاویه ای به گمان زیاد با افکار منظر دارند، به نظر رسید نوعی اعلام جنگ بود و آزمودیم، همان پریشب نزدیک صبح به گمان رسید که شب روشن باشد در صدای کم وقتی به خوابیم، دیشب روشن گذاشتیم، بسته بودیم گوشی را به اسپیکر که کیفییتی مناسب برساند با صدایی اندک، هر بار که برای دفع آب نوشیده شده در شب گذشته برخواستیم رادیو قطع شده بود، دیشب بود که به گمان با کشیدن سیفون توالت برق رفت و در همان حال خواب و بیدار به گرفتن گوشی به عنوان چراغ برخواستیم و آب نیز که با برق پمپ می شود از ظرفی که پیشتر پر شده بود برای آب گرفتن دست بهره بردیم، آقای والد شاید از حوالی چهار روز پیشتر ما را از توالت فرنگی دور داشته اند و این چند روز بر چمباتمه ای نشسته ایم، در روزهای گذشته آنچه قبلتر از Playstore Google به عنوان رادیو دریافت داشته ایم معمولا دچار مشکل می شود و کمتر بوده است یا نبوده است که با قطع ما قطع گردد، به گمان یا از طریق اینترنت یا خود نرم افزار پخش دچار توققف شده است، در خصوص رادیو سلامت و اقتصاد نخست اندیشیدیم به وزارت های مرتبط سپرده شود امما گمان بردیم احتمالا باعث گرایش به تمرکز قدرت می گردد که پخش موارد مذکور به گمان از تهران است و تصمیم گرفتیم بماند البتته مایلیم زیر ساخت مشابه در مشاری های فلتا ایجاد و پخش چنان و در صورت موجود یا مناسب انگاشتن شبیه چنان آغاز گردد، 15:42 جمعه 21 مرداد 1401 آگوست 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان نوشیدن آب زیاد املاحی از بدن می شورد و احتمالا دست کم گاهی باعث افت فشار می شود، 16:01 همین حوالی. در خصوص سخنرانی آقای سلامی فرمانده سپاه که با مضمونی شبیه چنین به گمان دست کم یک بار تکرار شد که آمریکا از درون در حال افول است به نظر پیشنهاد بوده است تا از جنبه ی قرآن موضوع شرایط جاری، آقای خامنه ای و پشتیبانان ایشان را بررسی داشته باشیم، این موضوع به گمان روز گذشته به گمان رسید، 16:15 همین حوالی. در خصوص گمان درصدی تکمیل یا ویراست بخش قطع شدن رادیوی اینترنتی قرآن در گوشی در شب گذشته که روشن داشته بودیم به گمان دست کم دو یا سه مرتبه قطع صورت گرفته بود و از نو روشن گشت، 16:36 همین حوالی.