پرورش و آموزش کودکان و سلسله ی آقای آدم

تعداد پاراگرف: 1

مدّعیان سلسله ی آقای آدم از تمایل به بقای بشر استفاده کرده اند، از اینکه انسان میل به وجودی ابدی دارند، شاید بدون ادّعای مالکیّت بر انسان امّا در عمل خود را مالک جان و مال و همسر انسان جا زدند، با داستانی کذایی از بهشت و دوزخی جوشیده از ذهن آقای آدم تقریباً زمین را به مالکیّت خود در آورده و جهان را برای غیر از خود به جهنّمی بدل ساختند، به نظر مناسب خواهد بود کودکان در این خصوص هشدار گیرند و راه های تحت مدیریّت گرفتن مدّعیان سلسله ی آقای آدم را از نوجوانی در جنب علوم و فنون زندگی بیاموزند. ۲۰:۴۵ چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ مه ۱ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.