آبانگیری

تعداد پاراگرف: 1

چنین به گمان ما رسیده است که گویا در زمان تنش اقدام به آبانگیری(سربازگیری) می‌داشته‌اند حال امّا به گمان ما گویا نظام وظیفه و آبانی اجباری خود باری مشهود اضافه بر دوش جامعه است، البتّه پیشتر نیز چنین گمانی از جانب ما مطرح شده است. ۱۲:۰۵ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.