کاهش نقدینگی ریالی فلتا(ایران)

تعداد پاراگرف: 1

در صورت وجود مشکل در مسیر کاهش نقدینگی ریالی فلتا(ایران) در دو مرحله به 3 درصد، کاهش 97 درصد نقدینگی در هر مرحله، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن همسر آقای اژه ای رئیس دستگاه قضایی مشکل را بر طرف می سازد، 13:59 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “(ایران)” به تیتر نوشته افزوده شد، 14:02 همین حوالی.