بهزیستی

تعداد پاراگرف: 6

گمان میبریم اکثریّت مطلق گردش مالی(تامین بودجه) بهزیستی خارج از دایرۀ احتجام(رای اکثریّت، جمهور) صورت می‌گیرد، اگر این گمان نقض واقع نباشد مایلیم دارایی هر شخص دلیل در این موضوع مسدود و مجموع جزا بر ایشان اجرا گردد. باغستان شهریار، 12:22 دوشنبه 29 فروردین 1401.

مایلیم در صورت تمایل ارتش بر در تحویل بهزیستی بودن کمیتهٔ امداد و اوقاف نظارت داشته باشند. محوّطهٔ اطراف پارکینگ جنوبی پارک افرا، تهران، ۱۷:۰۲ پنج‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰. همینطور شرکت‌ها و مراکز تجاری وابسته به محافل سلسلهٔ آقای ابراهیم، در خارج از فلتا مراکز همطراز از نظر معنایی برای بهزیستی احتمالاً مناسب خواهد بود. اتوبان آزادگان، اطراف خروجی شهریار، ۱۷:۱۹ جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰.

در خصوص حدّاقل خدمات بهزیستی پیشتر به این نکته اشاره شده است که به گمان ما مناسبت خواهد داشت اگر تمامی حدّاقل هزینهٔ افراد تحت قیمومیّت دولت از طریق دولت و بدون دخالت مراکز غیر دولتی تامین گردد، گمان می‌بریم اگر این میزان بیش از پنجاه درصد موضوع را نیز شامل شود احتمالاً نزدیک به مناسب است. ۰۰:۰۸ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰. پنجاه و یک به بیش از پنجاه درصد اصلاح شد. ۱۱:۱۷ همین روز.

مایلیم هر شش جزا در خصوص آقای مرتضی بختیاری رئیس کمیتهٔ امداد اجرا شود. ۱۴:۵۵ پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.

هشت و بیست دقیقهٔ شنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر پیشنهاد و نگرشی را مطرح داشته‌ایم در خصوص غیر مجاز دانستن تخصیص سرمایهٔ خارج از درآمد دولت برای حدّاقل ضروریّات افراد تحت تکلّف و قیمومیّت دولت، این موضوع نخست در بررسی جامعهٔ آرژانتین مطرح شده است. نگرسی به نگرشی ویراست شد، باغستان شهریار، 19:35 جمعه 12 فروردین 1400. 18:50 به 19:35 اصلاح شد، باطری مادربرد و تنظیم ساعت با سرورهای معرّفی شدۀ ویندوز در هر بارگذاری. 19:36 همین حوالی.

بیست و سه و یازده دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تلفیق کمیتهٔ امداد در بهزیستی به پیشنهاد تغییر داده شده است.