حذف تعویض پلاک خودرو

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم موضوع تعویض پلاک خودرو از فرآیند معاملات خودرو حذف گردد و هر خودرو از زمان تولید تا اسقاط با یک پلاک شناسایی گردد، در سطح کشور اگر در این خصوص شخص مشکل ساز هستند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و اگر در مسیر این فرآیند عقوبتی شخص مشکل سازی بود همینطور در خصوص ایشان به انجام رسد، ۰۱:۰۶ یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).