جزای خفگی با آب، نزدیکی به مرگ و احیا

تعداد پاراگرف: 1

به عنوان جزایی از موضوعات جزا برای اجرا مایلیم شخص معکوس با بستن پا با طناب یا ابزاری چنان در آب فرو برده شوند تا مرز خفگی و چند ثانیه بیش از آن و شرایط نزدیک به مرگ و بیرون آورده شوند و احیا گردند، 21:04 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.