قصاص درد

تعداد پاراگرف: 1

آیا تا به حال موضوعی شبیه به تاوان و قصاص درد شنیده‌اید، با گمان اینکه این موضوع تا حال مطرح نشده است آیا ممکن است مدّعیان ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم از آن بی اطّلاع باشند که در این صورت به گمان ما بی لیاقت هستند و یا اینکه مطّلع بوده‌اند و سخنی به میان نیاورده‌اند که در این صورت به گمان ما فاقد شرافت هستند به هر ترتیب گمان و ارادهٔ ما چنین است که این موضوع قابل ارزیابی در سیستم باشد و میزان نزدیک به آن در صورت طلب قصاص فرد در مورد تحمیل دارندهٔ درد اجرا گردد. باغستان شهریار، ۰۸:۳۸ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰. گمان به پیش از اراده افزوده شد، ۰۸:۴۵ همین روز و حوالی.