قصاص

تعداد پاراگرف: 2

آیا ممکن است در خصوص اعمال قصاص برای میراث داران و مفتخران و ذی نفعان چنین حکایات شرعی و شرکای ایشان در موضوعاتی همچون کندن پوست نسیمی یا قتل سهروردی اندیشید، گمان نمی‌بریم این موضوع بررسی نشده در دایرهٔ ارادهٔ ما بماند و اگر تصمیمی چنین بگیریم قدرتی در این عالم احتمالاً درصدی غیر روحانی و گوشتی را یارای ایستایی بر پای کرانهٔ آن به خلاف، نوزده و پنجاه و سه دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی. ذی نفعان چنین حکایات شرعی افزوده شد، “گمان نمی‌بریم این موضوع بررسی نشده در دایرهٔ ارادهٔ ما بماند و اگر تصمیمی چنین بگیریم قدرتی در این عالم غیر روحانی و گوشتی را یارای ایستایی بر پای کرانهٔ آن به خلاف” افزوده شد، بیست و چهارده دقیقهٔ همین روز. احتمالاً درصدی افزوده شد، بیست و نوزده دقیقهٔ همین روز.

آیا در قصاص می‌توان تخمین میزان درد تحمیلی و سزای عین را طلبید. آیا می‌توان کسی را از حقوق خویش همچون قصاص عین محروم ساخت. هفت و سی و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه هفت دی هزار و چهارصد شمسی.