ریشه و شاخ و برگ

تعداد پاراگرف: 1

ده و چهل و پنج دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، در این اعصار و قرن‌ها در عوض ریشه آنقدر با شاخ و برگ این درخت غلط‌ها و انحرافات بازی کرده‌اند که چنین تنومند گشته است، بلا نسبت درخت، چنین به گمان ما رسیده است.