موضوعات اخیر

جواب سلام واجب است


سلام، علیک السّلام، چرا جواب سلام واجب است، آیا این به فرمان سکوت و خفقان یا تحدید به مرگ شباهتی ندارد، آیا شباهتی ندارد با مضمون ارتکاب قتل در هنگام دفاع از جان. ۱۱:۱۵ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید