جواب سلام واجب است

تعداد پاراگرف: 1

سلام، علیک السّلام، چرا جواب سلام واجب است، آیا این به فرمان سکوت و خفقان یا تحدید به مرگ شباهتی ندارد، آیا شباهتی ندارد با مضمون ارتکاب قتل در هنگام دفاع از جان. ۱۱:۱۵ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.